Tên thành viên ủy ban Vai trò Công trường
Barbara Casey OUR MEMBERS Người về hưu
Eric Lorentzen OUR MEMBERS tiểu bang APD
Johnny Earl CHỦ TỊCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC OREGON
Niềm vui OUR MEMBERS Nhà nước PSW
Mary Stewart OUR MEMBERS SỞ DOANH THU
Mike Powers THÀNH VIÊN ADHOC SỞ NÔNG NGHIỆP
Ram Grandhe OUR MEMBERS SỞ DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH
Susan Mundell OUR MEMBERS CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ CÔNG NHÂN CÔNG