Tên thành viên ủy ban Vai trò Công trường
thạch angie CHỦ TỊCH PPL PSW
Aqueelah McCoy OUR MEMBERS PPL PSW
Darrah trẻ OUR MEMBERS Bộ dịch vụ con người
Greta Mulcare OUR MEMBERS PPL PSW
Juanita Franklin OUR MEMBERS ARETE SỐNG (Avamere ALFs)
Mike Powers THÀNH VIÊN ADHOC SỞ NÔNG NGHIỆP
Nejat Salih OUR MEMBERS tiểu bang APD
Rô-bốt Mullins OUR MEMBERS Bộ dịch vụ con người
Ron Strle OUR MEMBERS Prestige Nursing Homes