Tên thành viên ủy ban Vai trò Công trường
Avery Horton OUR MEMBERS tiểu bang APD
Catherine Stearns OUR MEMBERS Người về hưu
Ehren Vaughn CHỦ TỊCH PHÒNG VIỆC LÀM
Erin Selvey OUR MEMBERS THÀNH PHỐ NHÂN VIÊN XUÂN PHƯƠNG
đánh dấu công nhân OUR MEMBERS GIÁO DỤC TÂY BẮC (Trước đây là NWREL)
Mike Powers THÀNH VIÊN ADHOC SỞ NÔNG NGHIỆP