Tên thành viên ủy ban Vai trò Công trường
Phường Angela OUR MEMBERS OREGON SỞ CÁ VÀ CÁ
Conchita đòi tiền chuộc OUR MEMBERS PPL PSW
Eden Farias OUR MEMBERS NHÂN VIÊN QUẬN MARION
Heather Perkins-James OUR MEMBERS PPL PSW
James VanderZanden OUR MEMBERS PHÒNG TIÊU DÙNG & DỊCH VỤ KINH DOANH
Janet Rosen CHỦ TỊCH Bộ dịch vụ con người
Leeann Wornell OUR MEMBERS PHÒNG VIỆC LÀM
Mike Powers THÀNH VIÊN ADHOC SỞ NÔNG NGHIỆP
Shelli Adams OUR MEMBERS tiểu bang APD
Veronica Xanh OUR MEMBERS Nhân Viên Trường Công Lập Portland