Tên thành viên ủy ban Vai trò Công trường
Andrea Clark OUR MEMBERS tiểu bang APD
Deanna Boylan CHỦ TỊCH Bộ dịch vụ con người
Kate Gekeler OUR MEMBERS TRƯỜNG ĐẠI HỌC OREGON ĐÔNG
Michelle De Parrie OUR MEMBERS Bộ dịch vụ con người
Michelle Wickliff OUR MEMBERS tiểu bang APD
Mike Powers THÀNH VIÊN ADHOC SỞ NÔNG NGHIỆP
Patrick Kagwima OUR MEMBERS Cơ sở Điều dưỡng Chuyên môn Avamere (SNF)