Tên thành viên ủy ban Vai trò Công trường
Arcina Rondeau OUR MEMBERS PHÒNG VIỆC LÀM
Brian Gardner OUR MEMBERS Nhà nước PSW
Donna yêu OUR MEMBERS PPL PSW
Jamy Bartell OUR MEMBERS Bộ dịch vụ con người
Lori Bullis OUR MEMBERS ĐẠI HỌC BANG OREGON
Mike Powers THÀNH VIÊN ADHOC SỞ NÔNG NGHIỆP
Sally Baudoin OUR MEMBERS SỨC KHOẺ TUYỆT VỜI
Yolanda Reyes Aguilar OUR MEMBERS tiểu bang APD