Tên thành viên ủy ban Vai trò Công trường
Ibrahim Coulibaly OUR MEMBERS BUREAU CỦA LAO ĐỘNG & CÔNG NGHIỆP
giàn khoan Josefina OUR MEMBERS PPL PSW
Mike Powers THÀNH VIÊN ADHOC SỞ NÔNG NGHIỆP
Patty Falkenstein OUR MEMBERS PPL PSW
Steve Demarest OUR MEMBERS Người về hưu
Theo Ko Thompson OUR MEMBERS TRƯỜNG ĐẠI HỌC OREGON