Tên thành viên ủy ban Vai trò Công trường
Jimmy Gao OUR MEMBERS tiểu bang APD
Lois Yoshishige OUR MEMBERS Người về hưu
Mary Muhly OUR MEMBERS TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHÀ NƯỚC
Michael Williams CHỦ TỊCH SỞ NÔNG NGHIỆP
Mike Powers THÀNH VIÊN ADHOC SỞ NÔNG NGHIỆP
Nina Mansell OUR MEMBERS PPL PSW
Paula Pena OUR MEMBERS SỞ GIÁO DỤC
Pradnya Garud OUR MEMBERS ỦY QUYỀN SỨC KHỎE CỦA OREGON
Twila Jacobsen OUR MEMBERS Người về hưu