Tên thành viên ủy ban Vai trò Công trường
Adam Korst OUR MEMBERS THÀNH PHỐ NHÂN VIÊN BEAVERTON
Andy Limbird OUR MEMBERS THÀNH PHỐ NHÂN VIÊN XUÂN PHƯƠNG
Austin Folnagy OUR MEMBERS PHÒNG VIỆC LÀM
Barbara Walsh OUR MEMBERS Bộ dịch vụ con người
Catherine Stearns OUR MEMBERS Người về hưu
Debra Cottonham-Thompson OUR MEMBERS ỦY QUYỀN SỨC KHỎE CỦA OREGON
Debra Mitzel OUR MEMBERS OREGON AUTHORITY
Denise Skrypkar OUR MEMBERS ỦY QUYỀN SỨC KHỎE CỦA OREGON
Donna Bradley OUR MEMBERS Người về hưu
Doug Dryden OUR MEMBERS Người về hưu
Hismelia Cardier OUR MEMBERS Bộ dịch vụ con người
Janet Ferris OUR MEMBERS OREGON AUTHORITY
Jeff Wilson OUR MEMBERS PHÒNG TIÊU DÙNG & DỊCH VỤ KINH DOANH
John Leppink OUR MEMBERS Người về hưu
Karen Miller OUR MEMBERS Người về hưu
kathy lamar OUR MEMBERS SỞ GIAO DỊCH
LeeLa Coleman OUR MEMBERS Người về hưu
Lynn Jacobs OUR MEMBERS SỞ DOANH THU
Mark Schiller OUR MEMBERS SỞ VẬN TẢI
Martin Ramirez OUR MEMBERS Bộ dịch vụ con người
Mary Lang OUR MEMBERS CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ CÔNG NHÂN CÔNG
Mary Stewart OUR MEMBERS SỞ DOANH THU
Max Brown OUR MEMBERS Bộ dịch vụ con người
Megan Cohen OUR MEMBERS THÀNH PHỐ NHÂN VIÊN BEAVERTON
Melissa Adams OUR MEMBERS Ủy ban điều phối giáo dục đại học (HECC)
Mercedes McInaney OUR MEMBERS PPL PSW
Micheline Mosher OUR MEMBERS Người về hưu
Michelle Jones OUR MEMBERS OREGON SỞ CÁ VÀ CÁ
Micki Varney OUR MEMBERS OREGON SỞ CÁ VÀ CÁ
Mike Johnson OUR MEMBERS Người về hưu
kim cương Nancy OUR MEMBERS Người về hưu
Rebecca Hernández OUR MEMBERS ARETE SỐNG (Avamere ALFs)
Rhett Sullivan OUR MEMBERS TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHÀ NƯỚC
phát ban Roberta OUR MEMBERS SỞ NÔNG NGHIỆP
Rolando Ramírez OUR MEMBERS OREGON AUTHORITY
Sandi Kalin OUR MEMBERS Người về hưu
Lược Tami OUR MEMBERS SỞ DOANH THU
Theo Ko Thompson OUR MEMBERS TRƯỜNG ĐẠI HỌC OREGON
Tia Sánchez OUR MEMBERS PHÒNG VIỆC LÀM