Tên thành viên ủy ban Vai trò Công trường
Bobbie Sotin OUR MEMBERS tiểu bang APD
Greg Ledbe OUR MEMBERS Người về hưu
Guillermo Romero OUR MEMBERS Bộ dịch vụ con người
Linda Burgin OUR MEMBERS Người về hưu
Lois Yoshishige OUR MEMBERS Người về hưu