Để hủy tư cách thành viên của bạn với SEIU Local 503, OPEU, vui lòng gửi một lá thư có chữ ký gốc. Đây là ngôn ngữ để sử dụng trong bức thư gốc, có chữ ký của bạn: "Tôi yêu cầu từ bỏ tư cách thành viên công đoàn của mình."

Gửi đến:
Attn. Phòng thành viên
Pô Box 12159
Salem, OR 97309

Để biết thông tin, hãy gọi 1-844-503-SEIU (7348)