Các đại biểu của Hội đồng chung đã đặt cho chúng tôi một con đường mới táo bạo để tăng cường đại diện, phát triển công đoàn của chúng tôi và đáp ứng những thách thức sẽ xác định cuộc sống của chúng tôi trong nhiều năm tới.

Bấm vào đây để xem các nghị quyết được thông qua bởi Đại hội đồng năm 2020.


 


Diễn giả chính: Rocio Sáenz, Phó Chủ tịch Điều hành Quốc tế SEIU

Rocio Saenz

Rocio Sáenz được bầu làm Phó Chủ tịch Điều hành Quốc tế SEIU vào tháng 2013 năm 1988 và hiện đang phục vụ nhiệm kỳ thứ hai của mình. Sáenz đã ủng hộ quyền của người lao động và trao quyền cho cộng đồng trong phần lớn cuộc đời trưởng thành của mình. Cô di cư từ Mexico đến Los Angeles, nơi cô ban đầu làm công việc lương thấp. Sáenz trở thành nhà tổ chức cho chiến dịch Công lý cho Người vệ sinh của SEIU vào năm XNUMX, và cô là một phần của nhóm đã dẫn đầu một chiến dịch thành công để tổ chức những người làm vệ sinh LA. Đọc thêm.

Tài liệu sự kiện

Tài liệu bổ sung

Tài liệu đã dịch