Thoải mái trong việc điều hướng hợp đồng Liên minh là một kỹ năng và công cụ cần thiết trong mỗi hộp công cụ quản lý và thành viên. Khóa đào tạo này là một buổi thực hành có hướng dẫn, nơi bạn tìm hiểu về cách cấu trúc hợp đồng (điều khoản so với Thư thỏa thuận), ai đại diện trong thỏa thuận của bạn và điều gì áp dụng cho ai. Nó cũng bao gồm một số vấn đề cơ bản như bảo hiểm y tế, tiền lương, điều khoản thỏa thuận, thủ tục khiếu nại và các phần thường được tham chiếu khác của hợp đồng.