Khóa đào tạo này sẽ giúp bạn biết và hiểu ngôn ngữ hợp đồng mới xung quanh quy trình điều chỉnh của ADA LOA 00.00-19-369. Chúng tôi sẽ cung cấp một hướng dẫn để giúp người quản lý hỗ trợ các nhân viên được đại diện thông qua quy trình ADA tương tác. Chúng tôi sẽ cung cấp các nguồn lực bao gồm các mốc thời gian mà bạn có thể chuyển cho các nhân viên đang yêu cầu chỗ ở của ADA.

Bạn có thể đăng ký tại khóa đào tạo tiếp viên lịch.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với Chuyên gia hợp đồng của bạn.