Nhấp vào tiêu đề bảng để sắp xếp theo trường đó. Nhập vào hộp bộ lọc để lọc hoặc tìm kiếm một tên cụ thể.

Họ tênCông trườngChức vụ
Jackson Stalley WOU - Hoạt động thư viện LIB Người quản gia
Michael Gonzalez WOU - Quản trị ADX Người quản gia
Alexis Morrison WOU - Văn phòng Dịch vụ Người khuyết tật của DOS Người quản gia
Amanda Bales WOU - Phòng thư PPO Người quản gia
Jackson Stalley WOU - Hoạt động thư viện LIB Tổng Giám đốc
Amanda Bales WOU - Phòng thư PPO Phó Chủ Tịch
Sharyne Ryals WOU - SOC Khoa Khoa học xã hội Thư ký Thủ quỹ
Heather Gonzalez WOU - NSM Khối Khoa học Tự nhiên/Toán - KHÔNG SỬ DỤNG Tổng Hội đồng thay thế