Nhấp vào tiêu đề bảng để sắp xếp theo trường đó. Nhập vào hộp bộ lọc để lọc hoặc tìm kiếm một tên cụ thể.

Họ tênCông trườngChức vụ
Donnie Clipfell ODOT - Eugene | ODOT | DMV Tổng Hội đồng thay thế
Michelle Godin ODOT - Vịnh Coos | ĐMV | ODOT Thương lượng thay thế
Michelle Godin ODOT - Vịnh Coos | ĐMV | ODOT Tổng Giám đốc
Daniel Mears ODOT - McMinnville | ODOT | DMV Phó Chủ Tịch
Wendy Kuczynski ODOT - Salem | ODOT | DMV - Trụ Sở Chính Thư ký Thủ quỹ
Matthew Hayes ODOT - Salem | ODOT | DMV - Trụ Sở Chính Đại biểu Hội đồng chung
Wendy Kuczynski ODOT - Salem | ODOT | DMV - Trụ Sở Chính Đại biểu Hội đồng chung
Daniel Mears ODOT - McMinnville | ODOT | DMV Đại biểu Hội đồng chung
Jesse James Guevara ODOT - Uốn Cong | ODOT | DMV Đại biểu Hội đồng chung
Peggy Howard ODOT - Salem | ODOT | DMV - Trụ Sở Chính Bargaining Delegate
Anthony Galindo ODOT - Portland | ODOT | Beaverton DMV Bargaining Delegate
Norma Verley ODOT - Salem | ODOT | DMV - Trụ Sở Chính Bargaining Delegate
David Spinn ODOT - Hillsboro | ODOT | DMV Giám đốc Dịch vụ Hiện trường Toàn Tiểu bang
Peggy Howard ODOT - Salem | ODOT | DMV - Trụ Sở Chính Tổng giám đốc HQ toàn tiểu bang