Nhấp vào tiêu đề bảng để sắp xếp theo trường đó. Nhập vào hộp bộ lọc để lọc hoặc tìm kiếm một tên cụ thể.

Họ tênCông trườngChức vụ
Jim England Công trường Quận Irrig Trung tâm Oregon Tổng Giám đốc
Jason Heinrick Công trường Quận Irrig Trung tâm Oregon Phó Chủ Tịch
Nic băng giá Công trường Quận Irrig Trung tâm Oregon Thư ký Thủ quỹ
Mick Ingram Công trường Quận Irrig Trung tâm Oregon Đại biểu Hội đồng chung
Mick Ingram Công trường Quận Irrig Trung tâm Oregon Đại diện: Đội tuần tra/Trưởng cửa hàng đấu thầu cổng trưởng
Nathan Huff Công trường Quận Irrig Trung tâm Oregon Người đại diện: Cửa hàng/Quản lý cửa hàng bảo trì