Nhấp vào tiêu đề bảng để sắp xếp theo trường đó. Nhập vào hộp bộ lọc để lọc hoặc tìm kiếm một tên cụ thể.

Họ tênCông trườngChức vụ
Paula Pena Giáo dục - Salem | ODE | Tòa nhà dịch vụ công cộng Tổng Hội đồng thay thế
Travis Moore Giáo dục - Salem | ODE | Tòa nhà dịch vụ công cộng Tổng Giám đốc
Kelly Kalkofen 503Portland Phó Chủ Tịch
Annie Marges Giáo dục - Salem | ODE | Tòa nhà dịch vụ công cộng Phó Chủ Tịch
Evan Fuller Giáo dục - Salem | ODE | Tòa nhà dịch vụ công cộng Phó Chủ Tịch
Elyse Scanlon Giáo dục - Salem | ODE | Tòa nhà dịch vụ công cộng Thư ký
Paula Pena Giáo dục - Salem | ODE | Tòa nhà dịch vụ công cộng Thủ quỹ
Paula Pena Giáo dục - Salem | ODE | Tòa nhà dịch vụ công cộng Bargaining Delegate
Travis Moore Giáo dục - Salem | ODE | Tòa nhà dịch vụ công cộng Bargaining Delegate
Andrew Milne Giáo dục - Salem | ODE | Tòa nhà dịch vụ công cộng Bargaining Delegate