Nhấp vào tiêu đề bảng để sắp xếp theo trường đó. Nhập vào hộp bộ lọc để lọc hoặc tìm kiếm một tên cụ thể.

Họ tênCông trườngChức vụ
Matthew Eldridge JCEA - SVS sức khỏe và con người Tổng Hội đồng thay thế
Glenda Crenshaw JCEA - Sức khỏe và Con người SVS - Thư ký Quận Tổng Hội đồng thay thế
Kember Dollarhide JCEA - SVS sức khỏe và con người Thương lượng thay thế
Kember Dollarhide JCEA - SVS sức khỏe và con người Tổng Giám đốc
Đất Đầu Gối Thơm JCEA - Cục Đường bộ Phó Chủ Tịch
Allyson Elmore JCEA - *Không rõ* Thư ký
Matthew Eldridge JCEA - SVS sức khỏe và con người Thủ quỹ
Del Hackworth JCEA - Sức khỏe và Con người SVS - Thư ký Quận Đại biểu Hội đồng chung
Del Hackworth JCEA - Sức khỏe và Con người SVS - Thư ký Quận Bargaining Delegate
Matthew Eldridge JCEA - SVS sức khỏe và con người Bargaining Delegate
Glenda Crenshaw JCEA - Sức khỏe và Con người SVS - Thư ký Quận Bargaining Delegate