Nhấp vào tiêu đề bảng để sắp xếp theo trường đó. Nhập vào hộp bộ lọc để lọc hoặc tìm kiếm một tên cụ thể.

Họ tênCông trườngChức vụ
Giáo xứ Maria OSBN - Portland | OSBN Tổng Giám đốc
Amy Gould OSBN - Portland | OSBN Phó Chủ Tịch
Molly Taube OSBN - Portland | OSBN Thư ký Thủ quỹ
Alicia Fatka BOP - Portland | BOP Đại biểu Hội đồng chung