Nhấp vào tiêu đề bảng để sắp xếp theo trường đó. Nhập vào hộp bộ lọc để lọc hoặc tìm kiếm một tên cụ thể.

Họ tênCông trườngChức vụ
Jean Jones Clackamas | DHS Ghế
Carlos Monteblanco Hoa Kỳ | DHS Phó Chủ tịch
Martha gomez Clackamas | DHS Thư ký
Christine Larkins Clackamas | DHS Thủ quỹ