Nhấp vào tiêu đề bảng để sắp xếp theo trường đó. Nhập vào hộp bộ lọc để lọc hoặc tìm kiếm một tên cụ thể.

Họ tênCông trườngChức vụ
Spencer Rawlings City of Beaverton - Tòa thị chính Bargaining Delegate
Hannah McAllister Thành phố Beaverton - Cảnh sát và Tòa án thành phố Bargaining Delegate
Nicole Langley Peralta Thành phố Beaverton - Thư viện chính Bargaining Delegate
John Rhodes Thành phố Beaverton - Trung tâm Điều hành Bargaining Delegate
Ben Huffine City of Beaverton - Tòa thị chính Tổng Hội đồng thay thế
Nicole Langley Peralta Thành phố Beaverton - Thư viện chính Tổng Giám đốc
Hannah McAllister Thành phố Beaverton - Cảnh sát và Tòa án thành phố Phó Chủ Tịch
Stephanie Lonsdale City of Beaverton - Tòa thị chính Thư ký
Blaine Ross Thành phố Beaverton - Thư viện chính Thủ quỹ
Wilson Munoz Thành phố Beaverton - Trung tâm Điều hành Đại biểu Hội đồng chung
Lisa Bailey City of Beaverton - Tòa thị chính Đại biểu Hội đồng chung