Nhấp vào tiêu đề bảng để sắp xếp theo trường đó. Nhập vào hộp bộ lọc để lọc hoặc tìm kiếm một tên cụ thể.

Họ tênCông trườngChức vụ
Micki Varney ODFW - Salem | ODFW | Trụ sở chính Tổng Hội đồng thay thế
Steve Emerson ODFW - Salem | ODFW | Trụ sở chính Tổng Giám đốc
Chris Rodriguez Astoria | ODFW | Sông Columbia Mgmt OFC Phó Chủ Tịch
Kacie Welch ODFW - Clatskanie | ODFW | lạch muỗi Thư ký Thủ quỹ
Michelle Jones ODFW - Salem | ODFW | Trụ sở chính Trưởng Steward
gregory charles ODFW - Salem | ODFW | Trụ sở chính Đại biểu Hội đồng chung
Jill Smith ODFW - Astoria | ODFW | Văn phòng Đại biểu Hội đồng chung
Phường Angela ODFW - Salem | ODFW | Trụ sở chính Đại biểu Hội đồng chung
Chris Rodriguez Astoria | ODFW | Sông Columbia Mgmt OFC Đại biểu Hội đồng chung
Michelle Jones ODFW - Salem | ODFW | Trụ sở chính Bargaining Delegate
Phường Angela ODFW - Salem | ODFW | Trụ sở chính Bargaining Delegate
gregory charles ODFW - Salem | ODFW | Trụ sở chính Bargaining Delegate