Những người dân địa phương sau đây đã yêu cầu hướng dẫn bỏ phiếu. Nếu bạn không thấy địa phương phụ của mình được liệt kê bên dưới, vui lòng liên hệ với người tổ chức của bạn để yêu cầu hướng dẫn bỏ phiếu.