72.000 người. 700 nhà lãnh đạo được bầu. Tất cả chúng ta cùng phấn đấu để có mức lương và phúc lợi tốt hơn, có tiếng nói trong công việc và phát triển Đoàn của mình.

SEIU 503 is an Đoàn chủ dưới sự điều hành của các thành viên. Trong năm 2020, chúng ta sẽ bầu hơn 700 nhà lãnh đạo vào nhiều vị trí, chẳng hạn như Ban Giám đốc, Vùng tiểu quản và Bộ quản lý trong toàn tiểu bang. Những người nắm bắt các trò chơi này sẽ định hình công việc của Công đoàn chúng ta trong 2 năm tới khi chúng ta bắt đầu thương lượng những hợp đồng chắc chắn, đại diện cho nhân viên và phát triển.

Ứng dụng và bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Công đoàn là cách tốt nhất để bạn định hình đường ngắn phát triển cho Công đoàn của chúng ta. Tiếng nói của bạn rất quan trọng. Hãy lên tiếng cho cuộc đấu tranh của chúng ta.

Entry vào đây để xem bản đồ khu vực quản lý của Ban Giám đốc.

Cuộc Bầu Chọn Viên Chức Trọng Toàn Tiểu Bang Năm 2020

Mọi thành viên đang hoạt động hoặc bán hoạt động có tư cách tốt của SEIU 503 đều có thể ứng dụng vào vị trí Viên Chức, Giám đốc hoặc Phó Giám đốc trong Toàn Tiểu Bang. Ngoài ra, mọi thành viên đang hoạt động, bán hoạt động hoặc nhân viên có tư cách tốt của SEIU 503 đều có thể ứng dụng vào vị trí Giám đốc Điều hành.

Thông báo về chức năng bầu chọn trong tiểu bang năm 2020

Chính thức thông báo về chức năng bầu chọn trong tiểu bang năm 2020 đã được gửi đến những người chọn đủ điều kiện vào ngày 8 tháng 6. Bạn có thể xem thông báo at here.

Tự động cử cử hoặc cử một thành viên khác

Vào đây để gửi đề cử thông tin. Lưu ý: Mỗi thành viên chỉ được chấp nhận và ứng dụng vào 1 vị trí.

Bầu chọn hướng dẫn

Key into here to read the expression of the member Chúng tôi sẽ đăng ký phát biểu của ứng viên theo thứ tự được nhận, chỉ sau khi ứng viên chính thức chấp nhận yêu cầu cử chỉ và được xem xét khả năng đủ điều kiện tham gia.

Has!

  • Bản dịch. Toàn bộ nội dung tiếng Anh sẽ được dịch sang tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Trung Giản thể và tiếng Nga.
  • Chủ Tịch Toàn Tiểu Bang
  • Các Chủ Tịch Toàn Tiểu Bang (Một Người của Nhà Cung Cấp do Khách hàng trưng bày hoặc Nhà Cung cấp Khác và Một Người của Bộ phận Dịch vụ)
  • Thư Ký Toàn Tiểu Bang
  • Thủ quỹ Toàn Tiểu Bang
  • Chủ Tịch Nhiệm Toàn Tiểu Bang
  • Giám đốc Điều hành
Please see section Quy Chế của SEIU 503 for more details information.
Ban Giám đốc giám sát và hoạch định chính sách cho Công đoàn của chúng ta giữa các Đại Hội Đồng. Ban Giám Đốc bao gồm Viên Chức Toàn Tiểu Bang, Chủ Tịch Nghỉ Hưu, Phó Chủ Tịch Nghỉ Hưu, Giám Đốc và Phó Giám Đốc. Mười một (11) Giám đốc và decim một (11) Phó Giám đốc được bầu chọn theo ngành. Ngoài ra, đề hai (12) Giám đốc và đề hai (12) Phó Giám đốc được bầu chọn theo khu vực địa lý. Hãy xem phần Quy Chế của SEIU 503, Phụ Lục 1 để biết nội dung vị trí mô tả của Ban Giám Đốc theo ngành và khu vực địa lý. Entry vào đây để xem bản đồ khu vực quản lý của Ban Giám đốc.
To know full list of the Director position, please Iup here.
Lịch Đề cử và Bầu chọn cho SWO và BOD
Please see the Quy Chế định của SEIU 503 để biết thêm thông tin chi tiết.
Ngày 8 tháng 6 năm 2020Thông báo về việc cử tuyển và bầu chọn được gửi qua thư cho tất cả những người được bầu chọn đủ điều kiện và được đăng lên web seiu503.org.
Ngày 29 tháng 6 năm 2020Bắt đầu mở đề cử qua mạng tại địa chỉ seiu503.org
Ngày 31 tháng 7 năm 2020Kết thúc đề cử và bạn phải gửi lời phát biểu của người chọn (giới hạn 400 từ) cũng như ảnh bán chân dung của ứng dụng viên qua mạng tại địa chỉ seiu503.org chậm nhất là chiều 5 giờ. Chúng tôi sẽ đăng tất cả lời phát biểu do người dùng bầu chọn gửi đúng hạn lên trang seiu503.org trong vòng năm (5) ngày làm việc kể từ khi được nhận.
Ngày 10 tháng 8 năm 2020Lời phát biểu (giới hạn 400 từ) và bán chân dung của ứng dụng gửi kèm phiếu bầu phải được gửi qua mạng chậm nhất vào chiều 5 giờ tại địa chỉ seiu503.org
Ngày 7 tháng 9 năm 2020Ryder Elections - nhà cung cấp dịch vụ bầu chọn độc lập sẽ gửi phiếu bầu qua thư cho tất cả người chọn đủ điều kiện. Phát biểu của ứng dụng viên được đăng lên trang www.seiu503.org bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Trung Giản thể và tiếng Nga.
Ngày 28 tháng 9 năm 2020Giới thiệu phiếu bầu gửi đến Hộp thư Điện tử của Ryder Elections ở Bend, Oregon chậm nhất là một buổi học.
Từ ngày 29 tháng 9 năm 2020 đến khi hoàn thành (2-3 ngày)Ryder Elections đếm phiếu bầu. Chứng nhận SEIU 503 lựa chọn, thông báo cho ứng viên và đăng kết quả lên www.seiu503.org.
Ngày 13 tháng 11 năm 2020Sự kiện Nhậm chức của Ứng dụng được Bầu chọn, Văn Phòng SEIU 503 ở Portland

Access Quyền

Nếu không có quyền truy cập vào máy tính, bạn nên truy cập vào một máy tính tại địa phương thư viện, tại một văn phòng của SEIU 503 hoặc sử dụng máy tính của bạn bè. Bất kỳ thành viên nào đủ điều kiện cũng có thể truy cập vào một máy tính tại văn phòng của SEIU 503 trong thời gian hoạt động thông thường để hoàn thành cử chỉ mẫu. Trong trường hợp không thể truy cập máy tính, bạn có thể liên kết với văn phòng khu vực của SEIU 503 tại địa phương để yêu cầu bản cứng dạng cử chỉ mẫu.

Cử tri mẫu, biểu ngữ phát và ảnh của viên ứng dụng

You must send SWO cử cử mẫu (Viên Chức Toàn Tiểu Bang) và HĐQT (Ban Giám Đốc), lời phát biểu của ứng viên, ảnh ứng dụng chậm nhất vào 5:00 chiều ngày 31 tháng 7 năm 2020. You must hoàn thành và gửi cử chỉ mẫu, lời phát biểu và ảnh của ứng dụng viên qua mạng tại địa chỉ seiu503.org theo mẫu được liên kết trong phần Thông tin Chung ở trên. The expression has limited is 400 from. Ảnh của ứng viên sẽ được đăng lên mạng, cùng với lời phát biểu của họ. Ngoài ra, ảnh này sẽ đi kèm lời phát biểu của ứng dụng trong sách mỏng cho người bầu chọn mà chúng tôi gửi qua thư cùng với phiếu bầu.

Bạn có câu hỏi?

Please call to Trung Tâm Hỗ Trợ Thành Viên theo số 1-844-503-SEIU (7348)

 


Bầu chọn thông tin tại Tiểu vùng Năm 2020

Tiểu vùng là các nhóm nhỏ hơn trong tổ chức trung tâm SEIU 503 toàn tiểu bang, đại diện cho các công cụ định vị đơn vị. Có một vùng tiểu khu dành cho nhân viên thiết kế tại nhà, một tiểu vùng giáo dục cao hơn, tiểu vùng dành cho các tổ chức phi lợi nhuận, nhiều vùng tiểu khu dành cho tiểu bang và chính quyền địa phương, vv

Plug in here to see the results of the choice of the Tiểu khu vực. Kết quả được cập nhật liên kết theo bầu chọn lịch.


Trợ giúp các nguồn khác

Hoặc, xem thông tin về Đội ngũ lãnh đạo hiện tại của chúng tôi.